ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน เททับถนน คสล.เดิม บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ ๑ สาย จากบ้านห้วยไหล่ - บ้านมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง