info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
หนังสือพิมพ์
คำสั่ง-อบต-มหาชัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
volume_down ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ขออนุมัติเผยแพร่และใช้ QR Code แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แผ่นพับธรรมาภิบาลภาครัฐ 4.0 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file แผ่นพับอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file โครงการถมที่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 (ปร.4,ปร.5,ปร.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file โครงการถมที่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 (บก.01) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.มหาชัย เรื่อง การใช้คู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมหาชัย หมู่ที่ ๒ สายแยกถนน นพ.2009 - ฝายจก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมหาชัย หมู่ที่ ๒ สายแยกถนน นพ.2009 - ฝายจก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 สาย จากบ้านห้วยไหล่ - บ้านมหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย บ้านนายสรพล แสนสุภา - บ้านนายเทเวทย์ วงษ์ผาบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 สาย จากบ้านนายจำลอง งามแข็ง - หลังโรงเรียนบ้านดอนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 แยกถนน สายบ้านมหาชัย - บ้านทันสมัย ถึง สำนักงานป่าไม้ บ้านทันสม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1 สาย จากบ้านห้วยไหล่ - บ้านมหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 สาย บ้านนายสรพล แสนสุภา - บ้านนายเทเวทย์ วงษ์ผาบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 สาย จากบ้านนายจำลอง งามแข็ง - หลังโรงเรียนบ้านดอนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 523 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
(ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.มหาชัย
โทร : 081-9779794
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กรมส่งเสริมฯ