องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
group สำนักงานปลัด
(นายจักรกฤษณ์ ธนกูลกิจ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(จ่าเอกสถาพร ทองเรือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส
(นายณรงค์ชัย บุรชาติ)
นักพัฒนาชุมชำนาญการ
(นางสาวขนิษฐา ทองเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวสบาไพร แก้วสอนดี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวนารี ไตรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบรรจง เมืองสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวภาณุมาส นาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอรรถสิทธิ์ วงศ์ผาบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายณัฐวุฒิ อันสนธิ์)
จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยธุรการ)
(นายพงษ์ศิริ ทองยืน)
จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)
(นายภูวไนย ลับจันทร์)
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถกู้ชีพ)
(นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุวงค์)
จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยนิติกร)
(นายปฏิวัติ บุญตะวัน)
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถ อบต.)
(นายธีรพงษ์ จรทะนา)
จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถน้ำ)
(นายวุฒิไกร อุ่นชัย)
จ้างเหมาบริการ(คนงานทั่วไป)
(นางชม แสนสุภา)
จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
(นางกัญญาพัชร ชาเครือ)
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจุฑาทิพย์ คึมยะราช
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุกัญญา สุวรรณไตร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปวีณา พันธุกาง
จ้างเหมาบริการ
นายอำนวย เมืองโคตร
จ้างเหมาบริการ(ภารโรง)
นายพลวัฒน์ สำรองพันธ์
จ้างเหมาบริการ
นายวีระยุทธ แสนสุภา
จ้างเหมาบริการ