info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-190227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือพิมพ์
folder ประกาศผู้ชนะ
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านถาวร หมู่ที่ 6 สายบ้านถาวร-บ้านวังม่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายโสภา แสงแก้ว-บ้านนางเทวา แสงแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที ชนิดกล่องประจำเดือนมกราคม 2565 ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลมหาชัย จำนวน 7 โรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที ชนิดกล่องประจำเดือนมกราคม 2565 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลมหาชัย จำนวน 8 ศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการเงอนและบัญชี (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกธุรการ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านคนงานทั่วไป (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่ามหาชัย- บ้านวังม่วง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังม่วงหมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน(กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยอีเริง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านถาวร หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานช่วยงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 20 (ทั้งหมด 495 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
folder มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.มหาชัย
กรมส่งเสริมฯ
คำสั่ง-อบต-มหาชัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27